Korzyści Sądu Arbitrażowego

Istotą sądu polubownego, jest fakt, iż jest to zgodna wola stron. Występuje wysoka poufność postępowania, a samo postępowanie jest mniej sformalizowane, co stanowi o szybkości rozwiązywania spraw. Sąd arbitrażowy jest korzystny dla podmiotów, które znajdują się w stałych stosunkach, ponieważ sąd arbitrażowy jest mniej agresywną formą rozwiązywania sporów, a może rozwiązywać wszelkie konflikty między podmiotami.

Przykłady spraw:

Przedsiębiorstwo X zawarł umowę z przedsiębiorstwem Y, w której podmioty zobowiązały się do współpracy polegającej na tym, że podmiot X będzie wynajmował jeden ze swoich lokali usługowych podmiotowi Y, a ten będzie uiszczał stałą opłatę. W umowie zawarli adnotacje o tym, że wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy. W trakcie trwania umowy, lokal okazał się wadliwy, ponieważ instalacja elektryczna była w takim stanie, że nie była w stanie udźwignąć biurowej aparatury. przedsiębiorstwo Y żądało naprawy instalacji na koszt X, natomiast podmiot X zajął stanowisko w którym to pomiot Y jest winien powstania wady. W taki rozrachunku, podmiot Y postanowił wysłać wezwanie na Sąd Arbitrażowy podmiotowi X.   W toku postępowania, oba przedsiębiorstwa zawarły ugodę, satysfakcjonującą dla obu stron. Strony wykonały wyrok dobrowolnie. Gdyby tak nie było, wyrok Sądu Arbitrażowego, byłby podstawą dla podmiotu Y o nadanie klauzuli wykonalności.