Kiedy mogę skorzystać z Sądu Arbitrażowego

Żeby móc poddać sprawę pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego musidojść do zgodnej woli stron konfliktu ! 

Przedmiotem spraw, które mogą zostać poddane pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego, są wszystkie kategorie spraw, które mogą być zawarte w postaci ugody sądowej. Są to wszystkie sprawy majątkowe i niemajątkowe, poza tymi dla których ustawa nie dopuszcza ugody sądowej. Są to między innymi sprawy o alimenty, czy też o rozwód. Większość spraw, może być rozstrzygana przez sąd arbitrażowy, szczególnie te sprawy  między przedsiębiorstwami.

Zapis na sąd polubowny jest istotną kwestią, bowiem to on upoważnia sąd do rozpoznania sprawy. Brak zapisu uniemożliwia zajęcie się sprawą przez sąd. Zapis może znajdować się w umowie między podmiotami, wtedy zapis stanowi formę klauzuli arbitrażowej i może dotyczyć sporu który mógłby wyniknąć, jak i sporu już istniejącego. Zapis na sąd polubowny może również znajdować się w odrębnym dokumencie i stanowić załącznik do umowy. W przypadku sporu, który może nastąpić w przyszłości, ważne jest wskazanie stosunku prawnego, z którego  może dojść do sporu, jak i okoliczności, jeśli jest to możliwe.

Zapis na sąd polubowny musi być pod rygorem nieważności sporządzony na piśmie.

W zapisie na sąd polubowny musi znajdować się wskazanie naszego stałego sądu polubownego.