Jak wygląda wszczęcie postępowania oraz wyrok

Ważny jest moment wszczęcia postępowania. Ponieważ ten moment przerywa bieg przedawnienia. Momentem tym jest doręczenie przez powoda pozwanemu wezwania na arbitraż, czyli dokumentu w którym dany podmiot postanawia poddać dana sprawę pod rozpoznanie sądu arbitrażowego, wskazując w tym przedmiot sporu oraz powołując się  na zapis na sąd polubowny.

Wyrok sądu arbitrażowego ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego. Wyrok sądu arbitrażowego może być podstawą do nadania klauzuli wykonalności przez sąd państwowy.