Jordan Scarlett Womens Jersey   Jak wygląda wszczęcie postępowania oraz wyrok - Polski Klaster Prawny

Jak wygląda wszczęcie postępowania oraz wyrok

Ważny jest moment wszczęcia postępowania. Ponieważ ten moment przerywa bieg przedawnienia. Momentem tym jest doręczenie przez powoda pozwanemu wezwania na arbitraż, czyli dokumentu w którym dany podmiot postanawia poddać dana sprawę pod rozpoznanie sądu arbitrażowego, wskazując w tym przedmiot sporu oraz powołując się  na zapis na sąd polubowny.

Wyrok sądu arbitrażowego ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego. Wyrok sądu arbitrażowego może być podstawą do nadania klauzuli wykonalności przez sąd państwowy.

David Montgomery Womens Jersey